Görevlerimiz

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kendisine verilen iş ve işlemleri yürütür. Müdürlüğümüzce yürütülen görevler şunlardır;

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Bütçeyi hazırlamak,
  • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

Eklenme tarihi :21.11.2022 14:50:33
Son güncelleme : 21.11.2022 15:14:52