Birimin Kuruluş Dayanağı

Başkanlığımız, Üniversitemiz stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür; izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversitemiz bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir; Bütçe Şubesi önderliğinde, ayrıntılı finansman programını hazırlar ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar; Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi bünyesinde, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar; Üniversitemiz gelirlerinin tahakkukunu gerçekleştirip gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütür; Stratejik Planlama Şubesi önderliğinde harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlar. Başkanlığımız ayrıca Üniversitemiz mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler, yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar; Üniversitemizin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütür ve sonuçlandırır; ön mali kontrol faaliyetlerini yürütür; iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

Eklenme tarihi :10.11.2022 16:04:00
Son güncelleme : 10.11.2022 16:04:00