Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

RAPORLAMA ve İÇ KONTROL (ÖN MALİ KONTROL) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  1. İç Kontrol Sistemi

Niçin Stratejik Planlama?

Değişen dünya düzeni içerisinde ortaya çıkan yeni dinamiklerle baş edebilmek çağımız için önemli meselelerden biri haline gelmiştir. Özellikle son 20 yıl boyunca ortaya çıkan değişimin hızı nefes kesicidir. Bireyler, kurumlar, hatta ülkeler için geliştirilmesi gereken temel yetkinliklerin başında, “değişimi doğru okuyabilmek” ve “değişimin öncüsü olarak bu süreçten güçlenerek çıkabilmek” gelmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerin küreselleşme ile tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir ortamda, rekabetin tüm ülkeleri, sektörleri ve kurumları değişime zorlaması kaçınılmazdır. Ortaya çıkan bu yeni dönem, İNOVASYON çağıdır. Bilimsel buluşları, yeni teknolojileri, iş akış planlarını, esnek organizasyonları, etkin ve verimli çalışma yöntemlerini de içeren bu İNOVASYON çağında başarı için “Üniversite-Endüstri-Devlet” işbirliği şüphesiz çok önemli bir yer tutmaktadır.

Finansman kaynaklarını çeşitlendirerek finansal otonomisini sağlamış, sonuç ve proje odaklı insan yetiştirmeyi hedeflemiş, girişimciliği ve katılımcılığı benimsemiş üniversiteler ve kurumlar hayatta kalmayı başarabileceklerdir. Geniş vizyonu ve derin bilgisi (uzmanlığı) olan bilim adamları ve yöneticiler sayesinde açık fikirli, esnek, uluslararası takımlarda çalışabilme kabiliyeti olan, yönetim becerileri geliştirilmiş, liderlik ve iletişim yeteneği ile donatılmış, çok yönlü ve üretken bireyler topluma kazandırılacaktır.

Kurumların kaynak kullanımlarında sağlanacak etkinlik, paydaşların belirlenmesi ve ortak hedeflerle yola çıkarılması, hedef odaklı çalışırken sosyal sorumluluk bilincini yaşama geçirme sorumluluğu, artan rekabete karşı yapılması gereken stratejik hazırlıklar, iç ve dış dinamiklerin iyi analizi ve takibi, ulusal ve uluslararası arenada üretilen katma değer; doğal olarak, stratejik planlamanın ana konuları arasındadır.

Akdeniz Üniversitesi de büyük bir hızla değişen iç ve dış dinamikleri de göz önünde bulundurarak geleceğini en etkin şekilde yönetebilmek amacıyla STRATEJİK PLANINI yapmaya karar vermiştir.

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 227 49 50