Birimin Kuruluş Dayanağı

Başkanlığımız, Üniversitemiz stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür; izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversitemiz bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir; Bütçe Şubesi önderliğinde, ayrıntılı finansman programını hazırlar ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar; Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi bünyesinde, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar; Üniversitemiz gelirlerinin tahakkukunu gerçekleştirip gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütür; Stratejik Planlama Şubesi önderliğinde harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlar. Başkanlığımız ayrıca Üniversitemiz mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler, yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar; Üniversitemizin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütür ve sonuçlandırır; ön mali kontrol faaliyetlerini yürütür; iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

Duyurular

» Gelir ve Damga Vergisi İstisnası ile İlgili Bilgilendirme
» E-İmza Ödemelerine İlişkin Duyuru
» 2021 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İLGİLİ DOSYALARI
» 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu İlgili Dosyalar
» 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu İlgili Dosyalar
» 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu İlgili Dosyalar
» 2017 İdare Faaliyet Raporu
» 2017 Yılı Faaliyet Raporu İlgili Dosyalar
» 2016 Faaliyet Raporu

Linklerimiz

Misyon

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak; Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak; Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak; Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek; Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

Vizyon

Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 310 15 02