Hakkımızda

Başkanlığımız, Üniversitemiz stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür; izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Üniversitemiz bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlar ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izler ve değerlendirir; Bütçe Şubesi önderliğinde, ayrıntılı finansman programını hazırlar ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlar; Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi bünyesinde, bütçe kayıtlarını tutar, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplar, değerlendirir ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlar; Üniversitemiz gelirlerinin tahakkukunu gerçekleştirip gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütür; Stratejik Planlama Şubesi önderliğinde harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlar. Başkanlığımız ayrıca Üniversitemiz mülkiyetinde ve kullanımında olan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler, yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlar; Üniversitemizin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemleri yürütür ve sonuçlandırır; ön mali kontrol faaliyetlerini yürütür; iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

MİSYONUMUZ

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

VİZYONUMUZ

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı Posta Kutusu 270 07002 KAMPÜS/ANTALYA

Telefon: +90 242 227 44 38 Fax: 227 49 50 İç Hat: 2200

Elektronik Ağ: www.akdeniz.edu.tr/strateji

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 227 49 50