2016 Yılı 2 nci 6 Aylık Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Bilgi ve Belgeler

(Önemli: Faaliyet alanında yapılan çalışmalar ve faaliyetin tamamlanma durumu bölümünde, sadece 01/07/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet çalışmalarınızı ve sayısal değerlerinizi yazınız.

Önemli: Birimlerden gelecek raporlar Stratejik Plan yönetim sürecinin aksamadan işlemesi için ön kontrole tabi tutulmadan konsolideye alınacaktır. Raporun ilk sayfasına birim adını, birim yönetici ve raporu yazmaya yetkili adını ve iletişim bilgilerini yazınız. Raporu (birimadı2016-02) word    belgesi olarak stratejikplan2016@akdeniz.edu.tr adresine ve imzalı olarak Başkanlığımıza 16.01.2016 tarihine kadar gönderiniz.

Önemli: 2012 yılı sonrası kurulan birimler Stratejik Plandaki ilgili faaliyetleri hakkında yaptıkları çalışmaları ve sonuçlarını aynı şekilde raporlayacaklardır. Bu birimlerin kuruluş tarihlerinin, Stratejik Planının yayınlanmasından sonra olması nedeni ile sorumlu oldukları faaliyetlere Yönetici El Kitabında yer verilememiştir. Ancak Stratejik Plan döneminde faaliyetlerine başladıklarından dolayı Stratejik Plandaki faaliyetlerden çalışma alanları kapsamında sorumlulardır.

Önemli:11.12.2015 tarih ve 111604 sayılı yazımızda belirtilen Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları sonucu oluşturulan birimlerin Faaliyet Süre Uzatımı ve Sorumlu Birim Değişikliği Tablosunu inceleyerek raporunuzu doldurunuz. )

1-Akdeniz Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı Yönetici El Kitabı
2-Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formu (birimadı2017-01)
3-Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Formu Hazırlama Rehberi
4-Stratejik Plan Faaliyet Sure Uzatımı ve Sorumlu Birim Değişikliği Tablosuna İlişkin Kurul Kararı
5-Akdeniz Üniversitesi 2013-2017 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Eylem Planı
6- Stratejik Plan Raporlama Dönemleri
7- Örnek İzleme ve Değerlendirme Formu

 

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 44 00 - 227 44 38 - 310 22 00
Tel: (Fax) 227 49 50