Yürüttüğümüz Çalışmalar

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kendisine verilen iş ve işlemleri yürütür. Müdürlüğümüzce yürütülen görevler şunlardır;

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  • Bütçeyi hazırlamak,
  • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,
  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
  • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
  • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Linklerimiz

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla, üniversitemiz mali kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolün yapılmasını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarını koordine etmek, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek.

Vizyon

Uzman, çalışkan ve özverili kadromuzla mali kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, çağdaş ve öncü bir başkanlık olmak.

İletişim

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı Posta Kutusu 270 07002 KAMPÜS/ANTALYA Santral : +90 242 227 44 00 Fax : +90 242 227 49 50
Tel: +90 242 310 22 00
Tel: +90 242 227 44 38